M
legu.

multidisciplinary design office

 

Why not have a look at:

mathiaslehner.nl – inspiration & consultancy
nextcity.nl – building for biodiversity
kunstfort.nl – centre for contemporary art

bna-international.nl – service & strategy
dutcharchitects.org – distinguished projects
nextstepprogram.nl – career accelerator

Follow me:
LnkdIn   Insta

about

legu is an Amsterdam based multidisciplinary design office founded in 2004. legu works in the Netherlands and abroad on spatial solutions, strategic and design thinking. legu subscribes the UN SDGs (UN Sustainable Develoment Goals). Founding director architect Mathias Lehner MSc studied architecture in Vienna and Delft. We specialize in: 

  • spatial design solutions
  • consultancy on urban urgencies and strategy
  • research on the city as ecosystem

legu
KvK (Chamber of Commerce) Amsterdam: 76.86.40.30
Bankastraat 3H
1094 CZ Amsterdam
+31 6  1489 2723
E mathias(at)legu(dot)nl

privacy policy
legu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. legu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Concreet betekent dit:
– Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
– Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.
legu behoudt te allen tijde het recht het privacy statement te wijzigen. legu is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen heeft neem contact op via 0031 6 1489 2723 of office (at) legu (dot) nl.

disclaimer
legu verleent u hierbij toegang tot legu.nl, hierna te noemen de website, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere bestanden die door legu en derden zijn aangeleverd. legu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van legu.

beperkte aansprakelijkheid
legu spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling door legu.
Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er komt geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij legu en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming door legu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dat bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Amsterdam, mei 2018. Deze disclaimer kan wijzigen.